Chuyên Viên Pháp Chế

Việc làm:
Pháp Lý
Số lượng:
2
Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Mã số:
TD-129
Trạng thái:
Đang tuyển

Nhiệm vụ chính

1. Quản lý kế hoạch, ngân sách
-    Thực hiện hoàn tất các hồ sơ thanh, quyết toán của Bộ phận pháp lý thuộc Lực lượng. 
-    Quản lý, kiểm soát ngân sách Bộ phận pháp lý Lực lượng.
-    Báo cáo kế hoạch ngân sách, trình kế hoạch ngân sách về các chi phí hoạt động của Bộ phận pháp lý Lực lượng. 
-    Chủ động đệ trình lên Ban lãnh đạo Phòng Pháp chế Tập đoàn các kiến nghị về việc quản lý, kiểm soát và kế hoạch chi phí có thể phát sinh trong tương lai của Bộ phận pháp lý Lực lượng.
-    Xây dựng hệ thống chuẩn hóa, góp ý, cho ý kiến về các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tiết kiệm tài chính (nếu có), đảm bảo cơ hội tài chính, hiệu quả kinh doanh cho Tập đoàn. 
-    Giải quyết các vụ tranh chấp một cách tốt nhất để giảm thiểu tối đa mức tài chính mà Tập đoàn phải thực hiện.

2. Xây dựng hệ thống biểu mẫu, hợp đồng, văn bản, thỏa thuận
-       Xây dựng toàn bộ hệ thống biểu mẫu, hợp đồng, văn bản, thỏa thuận, phụ lục….đảm bảo toàn bộ hoạt động của Lực lượng, bao gồm không giới hạn hoạt động kinh doanh bất động sản (mua, bán cho thuê, hợp tác kinh doanh…), quản lý vận hành bất động sản, bán lẻ, quảng cáo, tiếp thị...nhằm đảm bảo tính nhanh chóng, đáp ứng kịp thời hoạt động kinh doanh, đảm bảo toàn bộ hoạt động của Lực lượng.

3. Thẩm định, soát xét biểu mẫu, hợp đồng, văn bản, thỏa thuận
-    Thẩm định, soát xét biểu mẫu, hợp đồng, văn bản, thỏa thuận, phụ lục….đảm bảo toàn bộ hoạt động của toàn Lực lượng, bao gồm không giới hạn hoạt động kinh doanh bất động sản (mua, bán cho thuê, hợp tác kinh doanh…), quản lý vận hành bất động sản, bán lẻ, quảng cáo, tiếp thị...nhằm đảm bảo tính nghiệp vụ, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời hoạt động kinh doanh, đảm bảo toàn bộ hoạt động của Lực lượng.
-    Tiền kiểm, hậu kiểm biểu mẫu theo quy trình, quy định của Tập đoàn.  

4. Tư vấn về các vấn đề pháp lý doanh nghiệp/hoạt động
-    Tư vấn pháp lý cho Hội đồng Quản Trị, BTGĐ về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Lực lượng.
-    Tư vấn cho các Lực lượng những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các Lực lượng đảm bảo các Lực lượng hoạt động theo đúng pháp luật, cảnh báo, phòng ngừa các rủi ro và thực hiện các nguyên tắc pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, bao gồm không giới hạn hoạt động kinh doanh bất động sản (mua, bán cho thuê, hợp tác kinh doanh…), quản lý vận hành bất động sản, bán lẻ, quảng cáo, tiếp thị.

5. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp
-    Đầu mối theo dõi, quản lý các vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, kiện tụng thuộc phạm vi của Lực lượng giữa Tập đoàn/các Công ty với cơ quan có thẩm quyền/bên thứ ba. 
-    Thu thập hồ sơ, nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn/các Công ty trong các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp thuộc phạm vi của Lực lượng tại tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
-    Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (công an, thuế, ủy ban nhân dân…) trong các sự vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp thuộc phạm vi của Lực lượng. 
-    Đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn/các Công ty tham gia khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp thuộc phạm vi của Lực lượng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn/các Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Tòa án. 
-    Hỗ trợ các đơn vị, đại diện cho Tập đoàn/các Công ty tham gia quá trình đàm phán, thương lượng, xử lý, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp… thuộc phạm vi của Lực lượng giữa Tập đoàn/các Công ty với khách hàng/đối tác.
-    Phối hợp, tham gia các giai đoạn thi hành án, thu hồi tài sản cho Tập đoàn/Các Công ty đối với các thi hành án thuộc phạm vi của Lực lượng.
-    Hỗ trợ thu hồi công nợ các giao dịch thuộc Lực lượng từ giai đoạn ra Tòa án/cơ quan giải quyết tranh chấp. 

6. Kiểm soát tuân thủ pháp luật (Compliance) 
-    Xây dựng hệ thống bảng kiểm tuân thủ pháp luật đảm bảo hoạt động của Lực lượng.  
-    Đầu mối hướng dẫn các phòng ban thực hiện công tác đánh giá kiểm soát tuân thủ pháp luật đảm bảo hoạt động của Phòng ban thuộc Lực lượng.  
-    Tổ chức đánh giá hoạt động tuân thủ pháp luật định kỳ/bất thường của Lực lượng.    
-    Báo cáo tổng hợp đánh giá tuân thủ pháp luật của Lực lượng nhân sự pháp chế được chỉ định tại từng thời điểm.    

7. Kiểm soát hệ thống văn bản pháp luật ảnh hưởng
-    Tham mưu, xây dựng, phân tích hệ thống văn bản pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động của Lực lượng và tổ chức thông báo đến các đơn vị phòng ban bị ảnh hưởng.

8. Xây dựng chính sách, quy chế, quy trình, quy định hoạt động liên quan đến pháp lý/pháp luật
-    Tham mưu, tổ chức, xây dựng, thẩm định các chính sách, quy chế, quy trình, quy định hoạt động liên quan đến pháp lý/pháp luật của Lực lượng.

9. Công tác đào tạo pháp luật
-    Tổ chức, đào tạo công tác pháp lý, pháp luật, kiểm tra quy định pháp luật của CBNV toàn Lực lượng đối với các lĩnh vực tương ứng nhằm nâng cao năng lực hiểu biết pháp luật của toàn Lực lượng. 
10. Bảo mật thông tin 
-    Bảo mật thông tin không được phép tiết lộ của Tập đoàn, thông tin dự án…
-     Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Pháp chế, Ban Lãnh Đạo Tập đoàn.

*** QUYỀN HẠN
-    Được các quyền tương ứng với các công việc/hạng mục được ghi nhận tại Mục Nhiệm vụ chính của bản mô tả công việc này. 
-    Được từ chối các công việc ngoài chức năng, nhiệm vụ hoặc các công việc trái với quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn cũng như các công việc trái với quy định của pháp luật. 
-    Được quyền từ chối xác nhận, ký kết, thực hiện các văn bản, giấy tờ trái với luật định hoặc các quy chế, quy định… của Tập đoàn.
-    Được quyền yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu và phần mềm đầy đủ cần thiết phục vụ cho nhu cầu công việc.
-    Quyền chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc được giao.
-    Quyền yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ các thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung công việc.
-    Quyền đề xuất các phương tiện làm việc tối thiểu để tăng hiệu quả công việc.
-    Yêu cầu các Phòng/Ban/Đơn vị trong Lực lượng/Tập đoàn phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến chức năng hoạt động của pháp chế.
-    Đề xuất các biện pháp, phương án thực hiện công tác chuyên môn.
-    Được các quyền khác theo sự chỉ đạo, phê duyệt của Lãnh đạo Phòng Pháp chế, Ban Lãnh Đạo Tập đoàn.

Yêu cầu

1.    Độ tuổi: Từ 27 tuổi trở lên.                       
2.    Trình độ: Tốt nghiệp Cử Nhân Luật (Ưu tiên Thạc sỹ Luật trở lên và tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.HCM).
3.    Chuyên ngành: Luật Kinh tế, Luật Thương Mại (Các ngành luật khác sẽ được xem xét).
4.    Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành luật, trong đó, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp tại các Tập đoàn/Công ty bất động sản/thương mại sẽ được ưu tiên xem xét. 
5.    Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết). 
6.    Tin học: Tổi thiếu sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, Word, Excel, Powerpoint. 
7.    Kỹ năng tối thiểu: 
-    Kỹ năng soạn thảo, thẩm định văn bản, biểu mẫu. 
-    Kỹ năng tư vấn. 
-    Kỹ năng phân tích vấn đề và đưa ra quyết định. 
-    Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
-    Kỹ năng phản biện.
-    Kỹ năng đàm phán, thương lượng. 
-    Kỹ năng giải quyết tranh chấp.
-    Kỹ năng lập kế hoạch.
-    Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian. 
-    Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo đội nhóm.
-    Kỹ năng thuyết trình hiệu quả.
-    Kỹ năng đào tạo.
8.    Chứng chỉ liên quan: 
-    Có Chứng chỉ hành nghề luật sư.
-    Có Thẻ Luật sư (Ưu tiên xem xét).
-    Có đăng ký hoạt động luật sư tại tổ chức Đoàn Luật Sư (Ưu tiên xem xét). 
9.    Kiến thức pháp luật liên quan: Tối thiểu nắm vững quy định pháp luật dân sự, lao động, thương mại, doanh nghiệp, đầu tư.  
10.    Kiến thức khác liên quan: Nắm vững các kiến thức về nhân sự, thương mại, kinh doanh. 
11.    Các tố chất cần thiết khác: Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao, thích nghi nhanh với văn hóa/môi trường, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng phối hợp tốt với phòng ban. 

*** CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước
- Thưởng thành tích định kỳ và đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể;
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Thưởng lương tháng 13;
- Thưởng thành tích theo KPIs (từ 01 - 05 tháng lương và phiếu an sinh);
- Thưởng thâm niên: 01 lượng vàng SJC (Thưởng trên mỗi lần đủ 5 năm thâm niên, các mốc 5, 10, 15, 20,…).
- Chính sách ưu đãi mua căn hộ với chiết khấu và quà tặng đặc biệt cho CBNV;
- Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV: Sinh nhật, quà cho CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10;
- Hỗ trợ cho vay cá nhân đối với CBNV;
- Các khoản trợ cấp: Kết hôn, tang chế, ốm đau, thai sản, cơm trưa, gửi xe, liên lạc, xăng, công tác, giao tế, đồng phục;
- Tổ chức xe đưa CBNV về quê ăn Tết;;
- Chương trình Caravan xuyên Việt hàng năm;
- Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng 1 lần/năm (Léman Cap Vũng Tàu);
- Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV;
- Các chương trình chăm lo cho con em CBNV: Ngày hội gia đình (Family Day), hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CBNV có thành tích học tập tốt.

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhấn vào button "ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN" để nộp CV, hoặc liên hệ:

Tòa nhà C.T Plaza

Tòa nhà Léman – 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Hotline:

0911807670 – Line 222

Email:

recruit@ctgroupvietnam.com

C.T Group - Tuyển Dụng trên: